Voortgang wooninitiatieventoeslag

Voortgang wooninitiatieventoeslag

“RPSW behartigt zowel regionaal (gemeenten) als op landelijk actief de belangen van de (ouder)wooninitiatieven.  Zo nemen wij deel aan de werkgroepen van regio gemeenten Helmond (Peel 6.1) en Eindhoven waar wij samen met ambtenaren het beleid voor de gemeentelijke besluitvorming voor de wooninitiatieven (beschermd wonen) voorbereiden voor 2017. In Eindhoven heeft dat als resultaat opgeleverd dat de wooninitiatieventoeslag in 2016 wordt gecontinueerd. De budgetten voor de bewoners van wooninitiatieven(beschermd wonen) worden verlengd tot aan het einde van hun indicatietermijn doch uiterlijk tot 1 maart 2017.

Gebleken is dat de pgb administratie van de (regio)gemeente Eindhoven niet alle pgb houders goed in beeld heeft. Vooral pgb houders die onder beschermd wonen uit de regio zijn niet goed in beeld.
Alle beschikkingen voor verlenging van de budgetten zijn nu in principe verstuurd. Controleer deze goed. Mocht er geen beschikking zijn ontvangen of het bedrag van de beschikking niet kloppen neem dan contact op met pgb@eindhoven.nl . Vermeldt in de mail de naam, het BSN nummer  en het telefoonnummer van de bewoner of bewoners waar het om gaat. (de bewoner kan natuurlijk ook zelf contact opnemen). Ons is verzekerd dat dan op zeer korte termijn contact wordt opgenomen.
Landelijk speelt de discussie over wat betaald mag worden uit de wooninitiatieventoeslag. Samen met Per Saldo en WoondroomZorg zullen wij daarover een overleg met VWS hebben. Er is geprobeerd om duidelijkheid te krijgen over waar de wooninitiatieventoeslag aan besteed mag worden. Het ambtelijke voorstel daarover leidt tot een beperking van de bestedingsmogelijkheden met name de financiering van de gemeenschappelijke ruimte/woonkamer wordt geschrapt. Graag willen wij in beeld brengen wat uw ervaringen zijn met declareren van deze toeslag en welk bedrag uw initiatief besteed aan de gemeenschappelijke ruimte per jaar (huur, nutskosten, kosten internet en tv, verzekeringen, gemeentelijke belastingen, reparatie en onderhoudskosten, afschrijving op inventaris e.d.). Wilt u die informatie sturen voor 25 april aan: secretariaat@rpsw.nl
Verder hebben wij contact met het Landelijk Platform GGZ, WoondroomZorg en Per Saldo over het (aan de staatssecretaris van VWS uitgebrachte) advies van het Zorginstituut Nederland (ZINL) over de toegang tot de Wlz voor mensen met psychische beperkingen. Positief is dat mensen met een psychische aandoening in de Wlz kunnen komen mits zij een meervoudige indicatie hebben. De staatssecretaris zal over het advies een besluit nemen en dat neerleggen in een wetsvoorstel. Uit contact met het Landelijk Platform GGZ, Per Saldo en Woondroom blijkt dat er niet aan onze doelgroep (mensen met autisme) is gedacht bij het uitbrengen van het advies m.b.t. degenen die onder Wmo worden gebracht. Er is in het advies van uit gegaan dat mensen met andere psychiatrische (tijdelijke) stoornissen die met medicatie goed te behandelen zijn in de Wmo blijven.
Wij lobbyen  ervoor (samen met de genoemde partijen) om mensen met autisme en een 24 uurs indicatie voor begeleiding daar ook naar de Wlz te laten doorstromen eventueel na een korte periode (tot 3 jaar) in de Wmo.

Tenslotte zijn de knelpunten in beeld gebracht die worden ondervonden bij wooninitiatieven waarvan alle of een deel van de bewoners onder de Wmo vallen. Deze knelpunten zijn ook met genoemde koepels gedeeld en inmiddels onder de aandacht van de vaste Kamer commissie voor VWS gebracht door WoondroomZorg. Gedacht moet worden aan de gedachte van veel gemeenten dat mensen uit wooninitiatieven op korte termijn kunnen doorstromen naar een reguliere woning en daar zelfstandig kunnen gaan wonen met lichte ambulante begeleiding. Om die reden willen gemeente slechts kortdurende indicaties afgeven. Verder blijkt er gebrek aan deskundigheid m.b.t. autisme te bestaan bij degenen die een keukentafelgesprek voert, men uitgaat van Zorg in Natura i.p.v. pgb, lange doorlooptijden bij gemeenten etc..

Mocht u knelpunten ondervinden  meldt die dan ook aan ons ”
met vriendelijke groeten,
Ellen van Sprang-Helmig
Bestuur RPSW

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.