Veranderingen in de zorg actueel van SIEN.nl

Veranderingen in de zorg actueel van SIEN.nl

Op 25 april 2013 heeft staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn plannen m.b.t. de langdurige ondersteuning en zorg. Belangenorganisatie SIEN heeft de voornaamste punten op het terrein van zorg en inkomen voor ons op een rijtje gezet. Hieraan vooraf hebben de fractievoorzitters Rutte en Samsom hebben op maandag 29 oktober 2012 het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ gepresenteerd. Begin april 2013 is een Sociaal Akkoord afgesloten tussen werknemers, werkgevers en het Kabinet.

Let op: dit is de versie van 24-10-2013. Vanuit Den Haag komen regelmatig wijzigingen. Deze worden dan direct op www.sien.nl geplaatst.

Langdurige zorg en AWBZ

van-rijn-webDe langdurige zorg en de AWBZ wordt ingrijpend veranderd. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor ondersteuning, begeleiding en verzorging, deze worden onderdeel van de Wmo. Daarmee vervalt het verzekerd recht (de AWBZ is een volksverzekering) op ondersteuning, begeleiding en verzorging. Dit worden voorzieningen die vallen onder de Wmo (compensatie). Maar de gemeenten krijgen minder geld voor begeleiding en verzorging dan nu daarvoor besteed wordt vanuit de AWBZ. Voor dagbesteding krijgen gemeenten geen geld. In de AWBZ wordt tot 2015 € 200 miljoen bezuinigd, daarna wordt de groei beperkt tot € 30 miljoen.

Zorgaanbieders krijgen per 2013 ruim de helft minder budget voor vervoer naar dagbesteding. De AWBZ wordt per 1-1-2015 vervangen door een nieuwe Wet ‘Langdurige Intensieve Zorg (LIZ), die de ‘zware’ zorg die in de AWBZ overblijft gaat regelen, een zgn. “kern-AWBZ”. Deze zorg in een instelling blijft een verzekerd recht.

Concreet:

Mensen die niet in een AWBZ-instelling wonen en geen indicatie hebben voor Verblijf:

 • In 2015 bestaat er geen AWBZ-zorg meer voor mensen die niet in een AWBZ-instelling wonen. Zij moeten een beroep doen op gemeenten (Wmo) voor zorg en ondersteuning. Voor verpleging kan men terecht bij de Zorgverzekeringswet. Persoonlijke verzorging gaat gedeeltelijk naar de Wmo en gedeeltelijk naar de Zorgverzekeringswet.

ZZP VG1 en ZZP VG2:

 • Nieuwe cliënten met een Zorgzwaartepakket (ZZP) VG 1 of 2 vallen per 2013 niet meer onder de AWBZ, zij moeten hun zorg via de Wmo regelen. Het CIZ geeft vanaf 1/1/2013 geen indicaties ZZP VG1 en ZZP VG2 meer af. Voor nieuwe cliënten van 17 t.m. 22 jaar geldt, dat zij nog wel toegang hebben tot deze ZZP´s.
 • Voor mensen die vóór 1 januari 2013 een indicatie hadden voor een ZZP VG1 of ZZP VG2 verandert er niets. Voor hen geldt vooralsnog: nu binnen in de AWBZ, is altijd binnen de AWBZ. Ook als hun zorgvraag verandert of als hun indicatie afloopt en er een nieuwe verblijfsindicatie moet worden aangevraagd.

ZZP VG3:

 • Bij nieuwe cliënten met een ZZP VG 3 wordt per persoon bekeken of zij naar de Wmo moeten voor zorg en ondersteuning of AWBZ-zorg krijgen. Voor de mensen die vóór 1 januari 2015 een indicatie voor ZZP VG3 hebben verandert er niets, zij houden hun recht op AWBZ-zorg.
 • Jongeren tot 23 jaar hebben toegang tot ZZP VG3.

ZZP VG4:

ZZP VG4 blijft in de nieuwe WetLangdurige Intensieve Zorg (LIZ).

ZP LVG, SGLVG, ZZP LG en ZZP ZG:

De ZZP’s LVG , SGLVG , LG 2 en 4 en hoger en ZG 2 en hoger blijven in de nieuwe Wet ‘Langdurige Intensieve Zorg (LIZ).

PGB:

 • De Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ) die in 2012 werd ingevoerd, is per 2013 samengevoegd met het PGB, zodat er weer één regeling is voor het PGB.
 • Cliënten kunnen in 2013 een PGB krijgen als zij vinden dat er geen passende zorg in natura beschikbaar is. In het budgetplan dat bij een PGB-aanvraag aan het zorgkantoor moet worden meegestuurd, moeten zij aangeven welke zorgaanbieders zij hebben benaderd en waarom deze geen passende zorg kunnen bieden.
 • In 2013 kan iedereen met een indicatie voor verblijf, persoonlijke verzorging en/of verpleging (al dan niet in combinatie met begeleiding) in aanmerking komen voor een PGB.
 • Om in aanmerking te komen voor een PGB moet de indicatie minstens 1 jaar geldig zijn. Of het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of BJZ (Bureau Jeugdzorg) moeten bij indicaties korter dan 1 jaar hebben vastgesteld dat de cliënt ook na dit jaar nog steeds AWBZ-zorg nodig heeft. Ook voor deze cliënten blijft een PGB mogelijk. Voor cliënten die palliatieve zorg nodig hebben, geldt deze voorwaarde niet.
 • Voor nieuwe cliënten worden de PGB-ZZP- tarieven per 2013 35% lager.
 • Huidige budgethouders met een ZZP-indicatie worden in 2013 met 5% gekort. De tarieven voor budgethouders met een indicatie in functies en klassen blijven in 2013 gelijk aan die van 2012.
 • De oude budgetgarantie blijft in elk geval in 2013 bestaan, wel gaan de Agema-gelden eraf, zodat ook deze PGB’s met 5% gekort worden.
 • Budgethouders die in 2013 budgetgarantie hebben worden in 2014 gekort met 10%. In 2015 worden ze nogmaals met 10% gekort, net zolang totdat zij op het tarief zitten dat geldt voor mensen die in 2013 voor het eerst een ZZP in PGB verzilveren.
 • Wooninitiatieven: de verlaging van de PGB-ZZP-tarieven geldt in 2013 niet voor bewoners van PGB-wooninitatieven met een indicatie ZZP V&V.
 • Bewoners van wooninitiatieven (bestaande en startende) die geen budgetgarantie hebben krijgen een toeslag van € 4.000,–. Dat geldt dus voor mensen die het nieuwe ZZP-tarief hebben (dus na 1 januari 2013 voor het eerst een ZZP-indicatie in PGB hebben omgezet of na 1 januari zijn geherindiceerd). Bij anderen wordt het bedrag soms wel opgenomen in de beschikking, maar wordt de budgetgarantie verlaagd met € 4.000,–. Netto levert dat dan niets op.
 • Per 2013 wordt het PGB beëindigd zodra een cliënt 13 weken buiten Nederland verblijft. Dit geldt niet voor cliënten die palliatieve zorg ontvangen.
 • Per 2013 kunnen nieuwe cliënten die een indicatie hebben voor alleen begeleiding, voor minder dan 10 uur per week, geen PGB krijgen, zij zijn aangewezen op Zorg in Natura.
 • Kinderen en jongeren die in 2014 18 jaar worden behouden hun PGB in 2014. Dat betekent dat deze kinderen en jongeren onder de AWBZ blijven vallen en een PGB voor medisch specialistische verpleging mogelijk blijft.
 • Per 2014 wordt het PGB niet meer overgemaakt op de bankrekening van de cliënt. Een onafhankelijke instantie, bijvoorbeeld het zorgkantoor, gaat het budget beheren. De cliënt geeft deze instantie opdracht om vanuit dit budget betalingen te doen aan zorgverleners. Dit heet trekkingsrecht.
 • Het kabinet wil dat zorgkantoren met cliënten hun motivatie voor een PGB gaan bespreken. Dit om fraude tegen te gaan.

Hulpmiddelen:

 • De uitleen van hulpmiddelen is per 1/1/2013 verdwenen uit de AWBZ. Hulpmiddelen zijn alleen nog ondergebracht in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bovendien zijn per 1/1/2013 de eenvoudige loophulpmiddelen (zoals rollator, looprek, kruk en wandelstok) voor eigen rekening.

WMO:

 • Voor huishoudelijke hulp blijft 60% van het huidige budget om maatwerkvoorzieningen te leveren voor degenen die het echt nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen.
 • In de WMO komt een recht op PGB,onder stringente voorwaarden en fraudebestendig.
 • Scootmobiels, rolstoelen en andere hulpmiddelen moeten hergebruikt gaan worden.
 • Er komen sociale wijkteams die ervoor kunnen zorgen dat de ondersteuning vanuit de gemeente wordt afgestemd op de medische ondersteuning.
 • De wijkverpleegkundige krijgt een belangrijke rol, is een spil in de zorg voor mensen en verbindt het medische en sociale domein. Verzekeraars, gemeenten en zorgverleners maken hierover samen afspraken.

Jeugdzorg

 • Jeugdzorg wordt per 2015 overgeheveld naar gemeenten en onder een nieuwe Jeugdwet gebracht. Dat geldt voor alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-GGZ die onder de ZVW valt, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie.
 • Deze overheveling wordt gecoördineerd op het ministerie van VWS.
 • De nieuwe Jeugdwet is in oktober 20131 door de Tweede Kamer aangenomen.
 • De nieuwe Jeugdwet waarborgt de gemeentelijke beleidsvrijheid.
 • Elementaire kwaliteitswaarborgen voor cliënten blijven wettelijk verankerd.
 • De voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt niet ingevoerd.
 • Er komt € 11 miljoen extra voor mantelzorg
 • Vanaf 2015 wordt er € 25 miljoen extra bezuinigd op de MEE.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

 • Er komt een nieuwe aanspraak thuisverpleging, zodat mensen die naast verpleging ook verzorging nodig hebben die van dezelfde hulpverlener kunnen krijgen en mensen langer in eigen omgeving kunnen blijven.

Inkomensregelingen en financiële regelingen

Zorgverzekering

 • Eigen bijdrage gaat omhoog.
 • Het eigen risico gaat per 2014 omhoog van € 350,- naar € 360,-
 • De Compensatie eigen risico (CER) vervalt per 2014 (€ 99,- per persoon)

Zorgtoeslag

 • De zorgtoeslag wordt afgebouwd. Minder mensen komen in aanmerking voor zorgtoeslag.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

 • De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten vervalt per 2014 (308 of €514 per persoon)
 • De tegemoetkoming arbeidsongeschikten (elk jaar in september) wordt verlaagd van € 342 naar € 247

Wet Werk en Bijstand (WWB)

 • Vanaf 2015 komt er in de plaats van de huishoudinkomenstoets een huishouduitkeringstoets. Dit houdt in dat meer gezinsleden een uitkering kunnen hebben, maar dat deze uitkeringen opgeteld niet mogen leiden tot een gezinsinkomen dat hoger ligt dan een gezin waarin de mensen wel (kunnen) werken. Het normbedrag van de WWB wordt verlaagd naarmate in een huishouden meer inwonende volwassenen aanwezig zijn. De inkomsten van gezinsleden binnen het huishouden worden niet verrekend met de uitkering van de bijstandsontvanger, zodat werken lonend is en niet direct consequenties heeft voor de overige gezinsleden. Wel wordt de bijstandsuitkering lager naarmate er meer boven bedoelde gezinsleden zijn. Elk van de gezinsleden blijft een zelfstandig recht op bijstand houden.

Langdurigheidstoeslag

 • De langdurigheidstoeslag verdwijnt.

Inkomensvoorziening

 • Er komt een vangnet waarmee gemeenten steun kunnen bieden, ofwel via Wmo-voorzieningen ofwel inkomenssteun via de bijzondere bijstand. Het budget hiervoor loopt op tot ruim €700 miljoen in 2017. De huidige landelijke regelingen voor inkomenssteun verdwijnen.

Wajong

 • De Wajong is er vanaf 1 januari 2015 alleen voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken.
 • Iedere 5 jaar komt er een herkeuring. Dit is een ‘ingeboekte bezuiniging’. Mensen die geen recht hebben op de Wajong vallen onder de Participatiewet en kunnen naar het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf helpt deze mensen op weg naar werk. Zij komen in dienst bij de gemeenten en de gemeente verzorgt zo nodig een uitkering op bijstandsniveau. Daarbij gelden dan de vermogenstoets en de huishouduitkeringstoets, waarbij mensen met een eigen vermogen geen recht hebben op een uitkering.
 • Ook mensen die al een Wajong hebben worden herkeurd. Iedereen die kan werken (arbeidsvermogen heeft) kan bij de gemeente terecht voor een uitkering op bijstandsniveau en hulp bij re-integratie.

Tegemoetkoming Wajongers

 • Alleenstaande Wajongers die in een AWBZ-instelling wonen krijgen per 2014 een tegemoetkoming van ongeveer € 1800,– per jaar.

Belastingaftrek

 • De belastingaftrek voor specifieke zorgkostenblijft bestaan, maar wordt wel gewijzigd.

Eigen bijdrage

 • Per 2014 vervalt de Wtcg-korting voor de Eigen bijdrage Zorg met Verblijf, per 2015 vervalt de Wtcg-korting voor de Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf.

Tegemoetkoming Wajongers

 • Alleenstaande Wajongers die in een AWBZ-instelling wonen krijgen per 2014 een tegemoetkoming van ongeveer € 1800,- per jaar.

Arbeid

 • Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet die 1 januari 2015 ingevoerd wordt. Deze Participatiewet is een samenvoeging van de WWB, WSW en een deel van de Wajong.
 • De participatiewet gaat ook gelden voor bestaande WSW’ers.
 • Mensen met een arbeidsbeperking worden periodiek herkeurd. De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1 januari 2015. Er komen 35 werkbedrijven. De huidige Sociale Werkplaatsen gaan daarin op.
 • Werkgevers geven 100.000 (in 2026) arbeidsgehandicapten een baan, gemeenten bepalen grotendeels wie ervoor in aanmerking komt.
 • De overheid geeft 25.000 (in 2026) arbeidsgehandicapten een baan, gemeenten bepalen grotendeels wie ervoor in aanmerking komt.
 • In 2014 creëert de overheid versneld 5.000 banen.
 • Werk moet gaan lonen: tot aan 100% van wettelijk minimumloon wordt extra verdiend inkomen niet gekort op de uitkering.
 • Er komt een loonkostensubsidie voor werkgevers: het verschil tussen het wettelijke minimumloon en de vastgestelde loonwaarde.
 • Werknemers met een arbeidsbeperking krijgen betere kansen om volgens een CAO betaald te krijgen.
 • De aansluiting van onderwijs op werk moet worden verbeterd.

Bron: L!R!S VG, Platform VG, VGN

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.