Wooninitiatieven-dag 2015

Wooninitiatieven-dag 2015
Hierbij een bezoekverslag van de wooninitiatievendag van 28 november jl.
Morgen kun je op de website van Per Saldo de PPPresentaties vinden en de twee folders die gemaakt zijn over toekomstbestendige wooninitiatieven en over financiering wooninitiatieven.
Na kennisneming van de inhoud de brochure toekomstbestendige wooninitiatieven zouden wij vanuit RPSW kunnen verzoeken bij ons een workshop daarover te houden.

Verslagje wooninitiatievendag Per Saldo/RPSW van 28 november 2015.

Aanwezig was NSGK daar heb ik geïnformeerd naar mogelijke subsidies voor wooninitiatieven i.v.m. wegvallen van Woonlink by MEE.

Starterssubsidie is € 2.500. Daarnaast is maximaal € 10.000 beschikbaar per niet professioneel wooninitiatief. Dit bedrag kan ingezet worden voor procesbegeleiding maar ook voor kennismaking en training van toekomstige bewoners (tot 30 jaar).

zie  https://www.nsgk.nl/doe-een-aanvraag/een-gift-aanvragen/indienen1/wonen-logeren-en-opvang

Mevrouw Hildegard Oet, projectadviseur van NSGK  (hoet@nsgk.nl)  tel.nr.: 06 46 67 10 30

In de ochtend 4 lezingen:

 1. Aline Saers
 2. Willeke van den Hoek
 3. Brigitte Nitsche
 4. Wisse Tanis (‘s-Heeren Loo

A.s. dinsdag zijn de PPP te lezen op website Per Saldo.

Ad 1 Trends (Aline Saers)

 • Minder budget (budgetgarantie vervalt voor mensen die na 31-12-2012 in een WI zijn gestart)
 • Meeste WI vragen 100% PGB om uit te komen
 • Lagere tarieven Wmo (tot 20% minder)
 • Lagere subsidies
 • Geen wooninitiatieventoeslag meer bij veel gemeenten (Amsterdam is een uitzondering)
 • Lagere indicaties: er komen Wlz profielen met waarschijnlijk lagere tarieven
 • Lagere subsidies
 • Hogere kosten voor wooninitiatieven: huren worden hoger, corporaties willen minder geld in Wi-en stoppen (vullen hun maatsch.taak anders in)
 • Zorgverzekering meer voor eigen risico, wegvallen wtcg, invoeren eigen bijdrage
 • Afbouw Wajong naar 70% minimumloon
 • Verschraling zorg- minder eigen regie?
 • Afwenteling risico’s leegstand en kosten gemeenschappelijke ruimte voor WI (nemen corporaties niet meer voor hun rekening)
 • Meer kleine zorgaanbieders nemen marktpositie in (geen vrije keuze zorg, ouders op afstand, kwaliteit?)
 • Gemeenten proberen keuzes te beperken (geen PGB: klopt niet)

NB vraag om ervaringen met gemeenten door te geven aan Per Saldo omdat de staatssecretaris steeds om “rugnummers” vraagt

Wooninitiatieventoeslag Wlz in 2016 € 4.047/jaar waar aan besteden:

 1. Zorggerelateerde kosten (persoonlijke begeleiding mag er van worden ingekocht)
  1. Kosten coördinatie zorg
  2. Reservering voor leegstand
  3. Overhead
 2. Kosten investering
  1. Gemeenschappelijke ruimte: domotica, brandveiligheid
  2. Kosten van onderhoud
  3. Huur, energiekosten e.d. gemeensch. Ruimte

Hoe verantwoorden WItoeslag:

Zorggerelateerde kosten: opnemen in zorgtarief

Kosten investering: aparte declaratie. Er komt een apart formulier voor WI toeslag. NB het zorgkantoor bepaalt of iets mag. SVB betaalt alleen mag zich geen inhoudelijk oordeel aanmeten over de juistheid. Doet men moeilijk over declaratie dan via Rapid Response Team of via trek-het-recht-team

Ad 2 WMO 2015 GGZ C doelgroep (Willek van den Hoek)

De commissie Dannenberg vindt dat in 2016 alle gemeenten en niet langer de centrum gemeenten zich moeten ontfermen over deze doelgroep in kader Wmo.

Zorginstituut Nederland zal de staatssecretaris adviseren over de vraag of deze groep alsnog naar Wlz zou moeten worden overgeheveld. Voorwaarde 24 uurszorg is langdurig nodig. Mogelijk komt er in twijfelgevallen een tijdelijke overheveling. Op zijn vroegst gebeurt dit m.i.v. 2017. Men is nu bezig met een consultatieronde. Per Saldo wordt/is geconsulteerd.

Knelpunten 2015:

 • Criteria gebruikelijke zorg voor huisgenoten mag men die blijven verwachten als iemand naar WI gaat
 • Landelijke toegankelijkheid bij verhuizing (moet de vertrekkende gemeenten die korter of langer, geheel of gedeeltelijk blijven betalen)
 • Gemeenten kopschuw voor PGB
  • Kwaliteit van geleverde zorg
  • Minder overzichtelijk (qua boekhouding vergeleken met centrale inkoop)
  • Stigmatisering (minder in staat om verantwoording te dragen)
 • Hoogte budget
 • Looptijd indicaties

De commissie Dannenberg wil van beschermd wonen naar beschermd thuis.

Per Saldo heeft een task force GGZ dat een 20-tal gemeenten bezoekt om stem cliënten te laten horen.

Ad 3 Toekomstbestendigheid (Brigitte Nitsche)

Er zijn vanaf dinsdag 2 brochures beschikbaar:

 1. Inspiratie Toekomstbestendige wooninitiatieven (tips 10 WI-en besparing kosten)
 2. Wegwijzer Financiering

Voorbeelden ad a

 • Zelfwerkgeverschap: 20% kostenreductie
 • Teamsamenstelling: ervaren krachten combineren met beginners
 • Hulp van ouders(bijvoorbeeld vervangen team dat een uitje heeft) en vrijwilligers’
 • Aantal woonplekken uitbreiden bijv. door verbouwing

Er worden in januari, februari en maart gratis workshops over dit onderwerp gegeven voor ouderinitiatieven ( 3 x 12 wooninitiatieven) NB iets voor RPSW om er een te claimen?

Voorbeelden ad b

 • bouw/huren van maatschappelijke of commerciële investeerder (Triodesbank wel belangstelling mits goed business plan) NB Per Saldo heeft een format voor een ondernemingsplan opgesteld.
 • eigendom gebouw van ouder of ouders

Ad 4 Wisse Tanis (gedragskundige, systeem therapeut) autonomie bewoners

Wat is autonomie? Zelf iemand zijn in verbinding met anderen.

Zelfbeschikking in relatie met anderen resp. geheel los van anderen (op zichzelf).

Autonomie ontstaat in gesprek met andere mensen.

Workshop zelfwerkgeverschap door Gerry Spronk, voorzitter van vereniging Het Tweede Huis uit Vlijmen.

Uit onvrede met zorgaanbieder (niet om fin. redenen, men leverde niet de afgesproken uren zorg) is men overgegaan naar zelfwerkgeverschap. En heeft men personeel van die zorgaanbieder overgenomen.

Waarom:

 • eigen regie
 • meer kwaliteit (goede zorg, meer activering van bewoners)
 • meer uren zorg, meer uren voor minder geld
 • meer flexibiliteit
 • meer werkplezier bij het personeel (niet verscheurd tussen werkgever en WI)
 • men heeft een meewerkend manager die voor 50% meedraait in de zorg zelf

Wat geregeld:

 • Arbodienst
 • Administratiekantoor (salarisadministratie, verzekeringen e.d.)
 • Verzekeringen (eerste 2 ziektedagen voor rekening W.I. verder afgedekt)
 • Juridisch goede contracten
 • Betaling volgens CAO gehandicaptenzorg
 • Scholing

NB het regelen was zeer intensief

Gevolgen:

 • ouders hebben meer tijd voor bewoners (minder te regelen)
 • meer grip dat gewerkt wordt volgens uitgangspunten/visie Wooninitiatief
 • wat bewoner en zijn ouders willen staat voorop
 • bijsturen onderwerp ALV’s. Eens per halfjaar in ALV komt de manager als er eerder geen reden voor is.
 • Manager stuurt personeel aan en onderhoudt contact met voorzitter (eens per 6 weken of zoveel vaker als nodig is)

Voor vragen info@het2ehuis.nl

Workshop keukentafelgesprekken (Margot Bos, Per Saldo)

Gemeenten willen maatwerk indiceren (geen vaste budgetten)

PGB is een wettelijk keuzerecht onder voorwaarden (art. 2.3.6 Wmo)

Wat goede kwaliteit is, bepaalt de cliënt

Waarom doe je beroep op de Wmo? Om te participeren in de samenleving.

Als je een aanvraag indient moet de gemeente binnen 8 weken beslissen. Zorg dat je je aanvraag vastlegt per mail of brief (ook als het is begonnen met een telefoontje). De eerste 6 weken zijn bedoeld voor onderzoek (telefonisch of keukentafelgesprek). Daarna volgt een verslag. Dat verslag teken je voor akkoord(als je het er mee eens bent) of voor gezien (dan ben je het er niet mee eens).

Let op: Heb je voor akkoord getekend dan kun je later geen bezwaar maken.

Bij het onderzoek kun je vragen om iemand die expertise heeft voor je beperking. Verder is er recht op onafhankelijke cliëntondersteuning (bijv. MEE). Die ondersteuning is gratis.

Bereid je goed voor door op de website van de gemeente te lezen wat er staat over een PGB en wat er specifiek in de gemeentelijke verordening over staat.

Je moet zelf concreet aangeven wat er nodig is. Het is handig om een persoonlijk plan op te stellen. NB de gemeente heeft niet de taak om te onderzoeken of je misschien meer nodig hebt dan je zelf denkt/aangeeft! Wat je in het persoonlijk plan neerzet is uitgangspunt, de gemeente moet het tegendeel aantonen als zij het er niet mee eens is.

De gemeente kijkt wat er aan algemene voorliggende voorziening is.

De Wmo is er voor alle levensgebieden voor deelname aan de samenleving.

Soms betekent dat ook dat een investering nu gedaan moet worden om daar in de toekomst baat bij te hebben.

NB men kan een vrijwilliger niet verplichten om zich structureel in te zetten ( je moet op iemand kunnen bouwen). Wel kan men daar in nood een beroep op doen. Meestal zul je een professional nodig hebben met specifieke kennis.

Men kan niemand verplichten om mantelzorg te leveren. Ook als dat er is moet de Wmo ook zorgen voor het ondersteunend netwerk.

Kies er als ouder voor om apart een gesprek aan te gaan met de gemeente. Geef dan aan als een bewoner zichzelf overschat. Zo vermijdt je dat je in zijn bijzijn dat moet doen omdat dat slecht is voor de relatie met je kind (ondermijnt het zelfvertrouwen).

Goed om te weten: de gemeente heeft alleen de CIZ indicatie, niet de medische rapportage e.d. (privacy wetgeving).

Geef in het gesprek aan van waar je bent gekomen en wat er gebeurt als het systeem wegvalt.

De juiste volgorde is: zorgindicatie-maatwerkvoorziening-pgb

In het verslag hoort het volgende te zijn opgenomen:

 • Maatwerkvoorziening en omvang in uren
 • Doelen ondersteuning incl. technische omschrijving daarvan
 • Oordeel over uren PGB
 • Toets geschiktheid PGB (mag door ouder/ander beheerd worden)
 • Duur indicatie (vraag er naar in gesprek)

Bij maatwerkvoorziening:

 • Selectie zorgverlener
 • Budgetplan met doelen/taakomschrijving

Na beschikking de overeenkomst naar SVB.

Let op tarief: bezwaar maken als je het er niet mee eens bent. Let op PGB tarieven moeten marktconform zijn.

Geef aan waarom je maatwerkvoorziening en geen algemene voorziening wilt. Nodig de gemeente uit om een kijkje te komen nemen in het wooninitiatief. Geef aan wat de meerwaarde is. Wat betekent het als bewoner niet in het wooninitiatief kan (blijven) wonen.

Waalre, 29 november 2015                                                        Ellen van Sprang-Helmig

Workshop crowdfunding  (Nelleke Cools , Cindy van Willigenburg, Paul en Angela Ooorthuizen)

In deze workshop werden twee afzonderlijke aspecten voorbeelden van het bij elkaar krijgen van geld voor een specifiek doel besproken.

Nelleke Cools en Cindy van Willigenburg bespraken hoe ze via crowdfunding ( cinecrowd) en andere middelen geld hadden binnengehaald om de wens van  Margreet Bos te kunnen realiseren. Deze vrouw was verlamd geraakt gedurende een overval bij een reis door Afrika en ze had een boek over haar leven geschreven dat ze graag verfilmd wilde zien.  Het heet Love to live en de verfilming is mede door crowdfunding mogelijk geworden.

Uiteindelijk is voor de verfilming van het boek een bedrag van 71000 Euro opgehaald waarvan 21000 via Crowdfunding en de rest via fondsen als NSGK envia acites in Wageningen waar Margreet woont. Denk bij acties aan de mozaiek social benches waarvoor via scholengemeenschap Pantarijn ontwerpen gemaakt zijn en waarbij mensen steentjes bijdroegen als donatie.

Wat uit dit verhaal naar voren kwam is de ongelooflijk intense betrokkenheid die je moet hebben tijdens de acties. Ook crowdfunding vergt heel directe actie van dag tot dag. Zij hadden gekozen voor de filmsite Cinecrowd waarbij ze in een vaste tijd van een maand een minimum bedrag van 15000 Euro moesten binnenhalen, anders was de actie mislukt en was er niets. Naast een prachtige trailer voor de film hebben ze op de site cadeautjes benoemd die mensen kregen na hun donatie. Dat liep van een persoonlijke kaart van Margreet Bos of een zakje zonnebloemzaadjes tot kaarten voor de premiere bij een gift van 100 Euro of een toepasselijke vakantie ergens in Nederland na een gift van 1000 euro.

De les is dat je via aanvragen bij fondsen en andere acties vaak zeker zo veel geld binnenkrijgt.  Gemiddeld liggen de bedragen uit crowdfunding voor artistieke of sociale projecten rond of onder de 10.000 Euro en voor veel wooninitiatieven is dat niet genoeg.

In het tweede deel bespraken Angela en Paul Oorthuizen  van Fam4kids hoe zij hun droom verwezenlijkt hebben. Zij hebben een 5 tal pleegkinderen met een beperking en ze ontdekten dat het vaak onmogelijk is om voor een redelijk bedrag daarmee op vakantie te gaan.

Hun model  was dat ze ergens op een camping een plek vonden voor een huis dat groot genoeg was voor het doel. Een architect heeft voor hen het ontwerp gemaakt, gratis, en vervolgens hebben ze weliswaar met een aannemer het huis neer gezet maar wel overal de gunfactor benut die het doel met zich meebrengt. En eerlijk gezegd, Angela is iemand die goed hierop in kan spelen.  Zo hebben ze met een beperkt bedrag aan renteloze leningen en verder giften in natura en geld en heel veel eigen inzet een vakantiehuis neergezet dat nu door hen gebruikt word maar ook te huur is voor belangstellenden.  Voor de mogelijkheden en huren zie  www.fam4kids.nl .

Na een eerste jaar zijn ze al een end onderweg om uit de kosten te komen en natuurlijk willen ze graag een tweede project starten.  Het was een inspirerend verhaal van mensen met een missie.

Workshop Domotica  ( Paul Offermans, Woonmere)

Paul is een spreker en dat doet hij graag en lang. Hoewel er ruimte was om hem te onderbreken was er toch weinig mogelijkheid om van gedachten te wisselen omdat Paul zoveel te vertellen had.

De hoofdboodschap was dat je al ver voor de bouw de belangrijkste grondslagen voor de inpassing van Domotica moet leggen. Zorg dat er voldoende loze leidingen zijn om alles te kunnen aanleggen.

Voor Woonmere was al gauw duidelijk dat alle electronica liften etc vanuit een rolstoel bediend zouden moeten kunnen worden. Zij bestaan voor een doelgroep die vaak meervoudig gehandicapt is.  Hun keuze was om bekabelde verbindingen te gebruiken en geen WIFI omdat dit beter werkt in een betonnen flat. Daarnaast wordt voor de lokale afstandsbediening geen internet gebruikt maar IR communicatie, wat veiliger is.  Op deze wijze zijn alle apparaten in de flats vanuit de rolstoel te bedienen.

Speciale punten:

De liften moesten worden bediend op afstand en daarvoor was speciale software nodig die door de fabrikant ontwikkeld is. Een lang en moeizaam proces.

Het met elkaar praten van apparaten is vaak lastig. Ze hebben altijd gezocht naar leveranciers die samen protocollen willen delen en willen zoeken naar opties om de apparatuur samen te laten werken.  Dit is niet vanzelfsprekend maar na een tijdje worden de leveranciers enthousiast omdat hun markt verbreed wordt als ze met anderen samen iets kunnen aanbieden.

Als je vergoeding van bepaalde voorzieningen nodig hebt is het nuttig als alle bewoners dezelfde ziektekostenverzekeraar hebben. Dat spaart veel onderhandelen en je moet meestal toch ook met de gemeente om tafel hierover.

Woonmere heeft ABC TV ontwikkeld dat leidt tot een digitaal bord met informatie voor allen maar ook per bewoner een individueel scherm ,met afspraken etc. Het geeft de mogelijkheid om zowel privé als voor een groep informatie beschikbaar te maken en lijkt voor inzet in meer gevallen nuttig.

Hans van Sprang 30-11-2015

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.