Incidententoezicht; Rapportering Inspectie Gezondheidszorg

Incidententoezicht; Rapportering Inspectie Gezondheidszorg

Naar aanleiding van de thema-avond op 15 september van het RPSW Kwaliteit  gisterenavond mail ik jullie enkele stukken zoals het rapport van de inspectie bij een woon initiatief.

Fijn als er op de website van RPSW een apart kopje komt voor kwaliteit, wat deze definitie dan ook mag inhouden. Misschien een link naar de website van IGZ waar ik in 2013 dit stukje van afgehaald heb.

Ook KansPlus heeft verschillende artikelen hierover. De site van Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicapten heeft een zwartboek 2014 gepubliceerd.

Website Inspectie gezondheidsheidszorg.

Incidententoezicht Melden

Zorgaanbieders in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige zorg.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt hierop nauwlettend toezicht en grijpt in als een zorgaanbieder zich niet aan de regels houdt. De IGZ bewaakt hiermee het algemeen belang van de burger in de zorg. Dat is haar wettelijke taak.

De inspectie maakt bij haar toezicht onder andere gebruik van meldingen die ze ontvangt van zorgaanbieders, fabrikanten en privé personen. In het linkermenu kunt u een keuze maken voor een melding. De regels en procedures die gelden voor het melden bij de inspectie vindt u in de ‘Leidraad meldingen IGZ 2013’.

Hier de uitkomst van een rapportage

Met vriendelijke groet,

 

Stichting/Woongroep de Toekomst

Secretariaat

Annemie van den Heuvel

IGZ Gehandicaptenzorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op alle vormen van gehandicaptenzorg door te toetsen of zorgaanbieders zich aan de (wettelijke) normen voor verantwoorde zorg houden.

In Nederland maken zo’n 190.000 mensen gebruik van gehandicaptenzorg. Hun zorgbehoefte bepaald de vorm en locatie waar ze deze zorg ontvangen. Waar voorheen ongeveer de helft van de cliënten zorg ontving in een instelling, zal in de toekomst meer gebruik worden gemaakt van ambulante zorg. Dit komt omdat sinds kort geen nieuwe indicaties voor zorg met verblijf worden afgegeven, voor cliënten met een lagere zorgzwaarte (1, 2 en 3).

Inspectiebezoeken

De inspectie onderzoekt jaarlijks honderden meldingen van misstanden in de gehandicaptenzorg. Ze brengt daarvoor aangekondigde en onaangekondigde bezoeken aan instellingen, stelt rapporten op, laat instellingen verbeteringen doorvoeren en legt indien nodig een maatregel op.

De inspectie bezoekt zorgaanbieders waar het grootste risico wordt verwacht. Hierbij gaat extra aandacht uit naar zorgaanbieders die onvoldoende in beeld zijn bij de inspectie. De inspectie bezoekt zorgaanbieders zowel onaangekondigd als aangekondigd gebracht. Informatie vanuit cliëntenraden, verwantenraden en ondernemingsraden wordt meegewogen.

Risico’s

Omdat de inspectie niet iedere instelling jaarlijks kan bezoeken brengt zij eerst de risico’s op onveilige zorg in beeld. Dat gebeurt door een combinatie van gegevens over zorgaanbieders te verzamelen, waaronder:

  • Kwaliteitsinformatie, aan de hand van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording;
  • Bedrijfsmatige informatie;
  • Ontvangen meldingen;
  • Gegevens uit eerder toezicht.

Vragen over toezicht op de langdurige zorg vanaf 1 januari 2015

De zorg verandert. Het toezicht op de gezondheidszorg beweegt met die veranderingen mee. Op deze pagina vindt u vragen en antwoorden over wat de veranderingen in de langdurige zorg betekenen voor het toezicht van de IGZ.

1. Welke vormen van langdurige zorg vallen na de veranderingen op 1 januari onder het toezicht van de IGZ en welke niet? 

De IGZ houdt toezicht op de zorg die wordt geboden op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook de hulp die wordt geboden in het kader van de Jeugdwet  valt  onder de IGZ (in samenwerking met andere inspecties) voor zover het de jeugd-GGZ en jeugd-LVB betreft.

Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg (Wlz) gaat over zorg aan mensen die als gevolg van een ziekte, handicap of beperking 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig hebben.

Wlz zorg kan bestaan uit verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging, medische zorg, mobiliteitshulpmiddelen, vervoer naar dagbehandeling en logeeropvang .Deze zorg kan ook thuis worden aangeboden, maar alleen als dat goedkoper of net zo duur is als in een instelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand zorg uit de Wlz nodig heeft.

Zorgverzekeringswet
De Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat naast bijvoorbeeld ziekenhuiszorg of huisartsenzorg sinds 2015 ook over verpleging, begeleiding en persoonlijke verzorging die mensen thuis krijgen. Denk daarbij aan hulp bij wassen en aankleden, het verzorgen van een wond, verpleging en verzorging bij een chronische ziekte of na ziekenhuisopname. Het gaat om mensen die deze zorg nodig hebben maar niet in aanmerking komen voor Wlz zorg.

Jeugdzorg
Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgegaan van de provincies naar de gemeenten. Daarnaast kregen de gemeenten ook de verantwoordelijkheid voor onder meer de jeugd-ggz, de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten en het passend onderwijs. Hierdoor wordt het mogelijk om op lokaal niveau de zorg voor jongeren en gezinnen beter op elkaar af te stemmen en aan te sturen.

De rijksoverheid houdt toezichtstaken voor (een deel van) deze zorg. Dit landelijke toezicht wordt uitgevoerd door de samenwerkende inspecties: Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt, net als voorheen, toezicht op de jeugdgezondheidszorg, de jeugd ggz en jeugd met een beperking. Deze zorgvormen vallen als jeugdhulp onder de Jeugdwet.

2. Welke gevolgen hebben de veranderingen in de langdurige zorg voor het toezicht van de IGZ?

De IGZ past haar toezicht aan op de veranderingen in de langdurige zorg. De inspectie ziet niet meer toe op zorg die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt geboden, maar ontwikkelt wel afspraken met o.a. gemeenten over het toezicht in instellingen waar zowel de Wmo als de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt aangeboden.

Daarnaast vult de inspectie haar toezichtkader voor de intramurale zorg aan: de inspectie ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, maar zal zich daarbij meer gaan richten op de kwaliteit van leven van de cliënt. Hiertoe worden in 2015 de instrumenten en kaders van de inspectie uitgebreid.

Ook ontwikkelt de inspectie in 2015 een nieuwe manier van toezicht houden (toezichtkader) om het functioneren van netwerken van zorgverleners en zorgorganisaties rondom mensen die zorg thuis krijgen, te toetsen. Het toezicht op zorgnetwerken is een aanvulling op het bestaande toezicht op afzonderlijke zorginstellingen en zorgverleners. De IGZ blijft dus ook toezicht houden op afzonderlijke instellingen en zorgverleners die langdurige zorg leveren in de thuissituatie of in een instelling.

3. Zijn er situaties waarin de IGZ en gemeentelijke toezichthouders afstemmen of samenwerken in toezicht of handhaving?

De IGZ ‘bemoeit’ zich niet met toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Er zijn wel situaties denkbaar waarin afstemming nodig kan zijn. Bijvoorbeeld bij calamiteiten bij geboden zorg vanuit zowel de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz) als de Wmo.

In 2015 onderzoekt de IGZ een aantal meldingen naar aanleiding van geboden zorg vanuit zowel de Zvw, de Wlz en de Wmo. De inspectie zoekt hierbij contact zoeken met de gemeentelijke toezichthouder. Doel hiervan is om ervaring op te doen in de samenwerking en dit in de toekomst te gebruiken in het reguliere toezicht.

4. Deelt IGZ kennis over toezicht en handhaving met gemeentelijke toezichthouders?

Gemeenten kunnen bij hun toezicht gebruik maken van de informatie op de website van de IGZ. Deze bevat onder andere een overzicht van zorginstellingen en zorgverleners met een maatregel, zoals verscherpt toezicht door de IGZ. Op de website van de IGZ zijn ook van veel zorginstellingen de toezichtrapporten te vinden.

5. Wie controleert straks of mensen door gemeenten de juiste begeleiding toegewezen krijgen?

De gemeente. Hoe dat in zijn werk gaat, is op de website van de betreffende gemeente te vinden.

6. Waar kunnen mensen die van mening zijn dat ze door de gemeente te weinig begeleiding toegewezen kregen, hun klacht deponeren?

Bij hun gemeente. Hoe dat in zijn werk gaat, is op de website van de betreffende gemeente te vinden.

Info website IGZ ( www.igz.nl)

16 september 2015

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.