GGZ in WLZ – 14-7-2020 – Aanvraag pgb en regeling over tarieven pgb Wlz 2021

Wet langdurige zorg  toegankelijk voor mensen met een psychische stoornis

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die hun leven lang permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstig nadeel te voorkomen. Vanaf 2021 is de Wet langdurige zorg ook toegankelijk voor cliënten met een psychische stoornis. Voor hen kan de Wlz een betere oplossing zijn dan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw), waar ze nu vaak onder vallen. Deze cliënten krijgen dan zorg die beter past bij hun zorgbehoefte. 

De Wmo en de Zvw gaan ervan uit dat mensen, met ondersteuning, structuur in hun leven kunnen brengen en dat ze (op den duur) zelfstandig kunnen wonen. De Wlz is daar niet op gericht, maar heeft wel aandacht voor de ontwikkeling van cliënten binnen hun mogelijkheden. Zij hebben blijvend behoefte aan de samenhangende zorg zoals bedoeld in de Wlz. Bovendien wordt de toegang tot de Wlz slechts 1 keer vastgesteld. Voor cliënten geeft dit rust, omdat zij niet langer geregeld beoordeeld worden, tenzij de zorgbehoefte verandert.

Vanaf 2020 wordt vastgesteld of de cliënt toegang heeft tot de Wlz. Dit gebeurt in overleg met de betreffende cliënt of zijn vertegenwoordiger. Het ministerie maakt afspraken met alle partijen om de overgang naar de Wlz zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt niet hoeft te verhuizen en de huidige zorg gecontinueerd kan worden. De cliënt staat centraal! Dat is waar we ons samen voor inzetten.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees de originele memo hier Kernboodschap-GGZ-in-WLZ-def-versie-23-april-2019.docx

Het Wetsontwerp GGZ in Wlz is deze zomer zowel door Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. Voor de eindtekst van het wetsvoorstel zie Eindtekst. In de wettekst wordt aangegeven dat ook jeugdigen onder de 18 jaar te zijner tijd te bepalen tijdstip, toegelaten kunnen worden tot de Wlz. Verwacht wordt dat ongeveer 300 jongeren daar voor in aanmerking zullen komen. Er wordt onderzoek gedaan wat er nodig is om hen toe te laten (financiën etc.).

Voor meer informatie over de wet, het implementatieplan, cliëntschetsen e.d. zie https://www.informatielangdurigezorg.nl/toegang-wlz-voor-mensen-in-ggz 
Voor het stappenplan zie https://www.informatielangdurigezorg.nl/sites/default/files/stappenplan_aanvraag_wlz_def_nov_2018.pdf
Voor een presentatie CIZ zie GGZ-in-de-Wlz-Presentatie-zorgaanbieders-ZO-Nederland.pdf

VWS organiseert in samenwerking met Per Saldo en RPSW twee regionale informatie bijeenkomsten voor pgb houders en ouder-/wooninitiatieven over de openstelling van de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis:

  • op woensdag 12 februari van 13 tot 16 uur in hotel Pullman Eindhoven Cocagne;
  • op woensdag 19 februari van 13.30 tot 16.30 uur in Utrecht.

Zie Uitnodiging-pgb-bijeenkomsten.pdf voor de uitnodiging en aanmelding.

Het CIZ verzoekt om aanvragen voor indicatie van ggz door bewoners per initiatief gefaseerd in te dienen. Het CIZ moet na indiening van de (complete) aanvraag binnen 6 weken een besluit nemen. Het CIZ verwacht een grote stroom van aanvragen. Daarom vraagt het CIZ flexibiliteit van de aanvragers. Een aanvraag kan dan al wel ingevoerd worden in Portero, maar gewacht kan worden met het aanklikken van ‘indienen’ als er veel aanvragen tegelijk worden ingevoerd. De bewoner/zijn vertegenwoordiger kunnen het ouderinitiatief machtigen om de aanvraag in te dienen. Door gefaseerd aan te vragen, wordt ook duidelijk of de inschatting van de kans op toelating realistisch is. Indien een aanvraag wordt afgewezen dan zal dat gemotiveerd geschieden. CIZ wil de verzoeken om indicatie vóór 1 oktober afronden omdat daarna nog een periode van bezwaar en beroep openstaat. Bovendien willen aanvragers zelf ook tijdig weten of zij worden toegelaten tot de Wlz dan wel in de Wmo (moeten) blijven.

De laatste stand van zaken over de voortgang van de implementatie van de wetswijziging toegang GGZ tot Wlz vindt u in bijgaande brief van de Minister aan de Tweede Kamer. In de brief wordt ook ingegaan op de uitvoeringstoets van de NZa over de bekostiging van de zorg in de Wlz. In de bijlagen staat informatie over de behandeling onder de Wlz. Op pagina 20 van bijlage 2 staat wat de consequenties zijn voor pgb gefinancierde wooninitiatieven.
Zie Kamerbrief-Implementatie_wetswijziging_Toegang_tot_de_Wlz.pdf
Zie Bijlage-2-Behandeling_voor_Wlz-cliënten.docx
Zie Bijlage-3-Handreiking_behandeling_in_de_Wlz_per_1_januari_2021.pdf

Informatie over de informatiebijeenkomsten die gehouden zijn in februari voor pgb houders en ouder/wooninitiatieven: Presentaties Pgb bijeenkomst Ggz naar Wlz

Per Saldo heeft een video met uitleg over de toegang tot de Wlz: Uitleg over openstelling Wlz voor mensen met een psychische aandoening

Eind maart is er een bijeenkomst gepland waar beoordelaars van het CIZ vragen die rijzen bij aanvragen voor een indicatie beantwoorden. Het gaat daarbij om voorbereide aanvragen. Per initiatief kunnen 1 of twee personen die de aanvragen daadwerkelijk voorbereiden en invullen aanwezig zijn. Dus bijvoorbeeld de teamleider en een bestuurslid. Bij vragen kan gedacht worden aan hoe omschrijf ik de blijvende noodzaak aan 24 uur toezicht of zorg in de nabijheid, aarzeling of iemand wel in aanmerking komt. Wat is huidige diagnose en wie kan die bevestigen. Mocht u uw initiatief ook willen aanmelden neem dan snel contact op via bestuur@rpsw.nl

Nieuw – 28-3-2020 – GGZ naar Wlz: vragen aan CIZ

De geplande bijeenkomst met beoordelaars van het CIZ over vragen die rijzen bij het voorbereiden van aanvragen voor een indicatie konden beantwoorden van ouderinitiatieven. Deze bijeenkomst is geannuleerd omdat het niet mogelijk is om voor 1 juni een dergelijke bijeenkomst naar een ander tijdstip te verplaatsen. Mocht u vragen hebben zoals “hoe omschrijf ik de blijvende noodzaak aan 24 uur toezicht of zorg in de nabijheid”, “aarzeling of iemand wel in aanmerking komt”, “wat is huidige diagnose en wie kan die bevestigen”, etc. De beoordelaars zijn bereid om uw vragen rechtstreeks te antwoorden. U kunt daartoe contact opnemen met Ingrid Boersma ingrid.boersma@ciz.nl of met Marianne Raayman marianne.raayman@ciz.nl.

Nieuw – 30-3-2020 – Stand van zaken GGZ naar Wlz

De laatste informatie over de stand van zaken GGZ naar Wlz.
Deze informatie is toegestuurd omdat de klankbordgroep door de Corona/Covid-19 preventiemaatregelen niet plaats kan vinden.
Zie: Stand-van-zaken-GGZ-in-de-Wlz-maart-2020.docx

Nieuw – 8-5-2020 – Eerste nieuwsbrief Rijk overgang GGZ naar WLZ

Het Rijk heeft een eerste nieuwsbrief over de overgang ggz naar Wlz opgesteld. Daarin staat veel nuttige informatie en de laatste berichten die op de website  www.informatielangdurigezorg.nl te vinden zijn o.a. een bericht van Nza een indicatie over de tarieven, die rond 1 juli bekend zullen worden. Zie: nieuwsbrief-overgang-ggz-naar-wlz/2020/nieuwsbrief-1-overgang-ggz-clienten-naar-wlz-per-2021

Nieuw – 14-7-2020 – Aanvraag pgb

Nadat er een indicatie is afgegeven moet nog een persoonsgebonden budget worden aangevraagd. Daarvoor treft u op de website van uw Zorgkantoor een aanvraagformulier aan. Dit formulier stuurt u dan samen met een budgetplan en de verklaring gewaarborgde hulp op aan het Zorgkantoor. Voor het opstellen van een budgetplan, zie www.pgb.nl/hoe-maak-ik-een-pgb-budgetplan/ voor een gratis online mini cursus. Mocht u hulp nodig hebben dan kunt u het zorgkantoor vragen om u een onafhankelijke cliëntondersteuner toe te kennen. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden. Alle budgethouders met een GGZ indicatie zijn verplicht om een gewaarborgde hulp te hebben en die moet aanwezig zijn bij het gesprek met het Zorgkantoor. Zie www.informatielangdurigezorg.nl/soorten-zorg/gewaarborgde-hulp 

Wij verwachten dat het Zorgkantoor de aanvrager voor het bewuste keuze gesprek zal uitnodigen zodra de tarieven 2021 beken zullen zijn. In het bewuste keuze gesprek wordt o.a. de pgb vaardigheid getoetst (Zie Toegankelijke infographic PGBvaardigheid_WT.pdf) en besproken waarom gekozen wordt voor een pgb.
Als het pgb is toegekend dan zal een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving aan het zorgkantoor moeten worden opgestuurd voor 1 januari 2021, de ingangsdatum voor degenen die dan de Wlz instromen. NB voor het aanvragen van dagbesteding is geen aparte CIZ indicatie nodig. Vermeld in de aanvraag bij het Zorgkantoor als u daarvoor budget wilt krijgen.

Nieuw – 14-7-2020 – Regeling over tarieven pgb Wlz 2021

De tarieven voor het pgb Wlz zijn op 13 juli in de Staatscourant gepubliceerd. U kunt die vinden als bijlage H in: www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-36950.html

De wooninitiatieventoeslag wordt € 4652,00 De indexering voor 2021 is 3,83% – dat is gelet op de verhoging van de CAO in de zorg niet toereikend gelet ook op de lage indexering voor 2020 van 1,82%.

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.