GGZ in WLZ dd 22-12-2019

Wet langdurige zorg  toegankelijk voor mensen met een psychische stoornis

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die hun leven lang permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstig nadeel te voorkomen. Vanaf 2021 is de Wet langdurige zorg ook toegankelijk voor cliënten met een psychische stoornis. Voor hen kan de Wlz een betere oplossing zijn dan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw), waar ze nu vaak onder vallen. Deze cliënten krijgen dan zorg die beter past bij hun zorgbehoefte. 

De Wmo en de Zvw gaan ervan uit dat mensen, met ondersteuning, structuur in hun leven kunnen brengen en dat ze (op den duur) zelfstandig kunnen wonen. De Wlz is daar niet op gericht, maar heeft wel aandacht voor de ontwikkeling van cliënten binnen hun mogelijkheden. Zij hebben blijvend behoefte aan de samenhangende zorg zoals bedoeld in de Wlz. Bovendien wordt de toegang tot de Wlz slechts 1 keer vastgesteld. Voor cliënten geeft dit rust, omdat zij niet langer geregeld beoordeeld worden, tenzij de zorgbehoefte verandert.

Vanaf 2020 wordt vastgesteld of de cliënt toegang heeft tot de Wlz. Dit gebeurt in overleg met de betreffende cliënt of zijn vertegenwoordiger. Het ministerie maakt afspraken met alle partijen om de overgang naar de Wlz zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uitgangspunt daarbij is dat de cliënt niet hoeft te verhuizen en de huidige zorg gecontinueerd kan worden. De cliënt staat centraal! Dat is waar we ons samen voor inzetten.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees de originele memo hier Kernboodschap-GGZ-in-WLZ-def-versie-23-april-2019.docx

Het Wetsontwerp GGZ in Wlz is deze zomer zowel door Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. Voor de eindtekst van het wetsvoorstel zie Eindtekst. In de wettekst wordt aangegeven dat ook jeugdigen onder de 18 jaar te zijner tijd te bepalen tijdstip, toegelaten kunnen worden tot de Wlz. Verwacht wordt dat ongeveer 300 jongeren daar voor in aanmerking zullen komen. Er wordt onderzoek gedaan wat er nodig is om hen toe te laten (financiën etc.).

Voor meer informatie over de wet, het implementatieplan, cliëntschetsen e.d. zie https://www.informatielangdurigezorg.nl/toegang-wlz-voor-mensen-in-ggz 
Voor het stappenplan zie https://www.informatielangdurigezorg.nl/sites/default/files/stappenplan_aanvraag_wlz_def_nov_2018.pdf
Voor een presentatie CIZ zie GGZ-in-de-Wlz-Presentatie-zorgaanbieders-ZO-Nederland.pdf

VWS organiseert in samenwerking met Per Saldo en RPSW twee regionale informatie bijeenkomsten voor pgb houders en ouder-/wooninitiatieven over de openstelling van de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis:

  • op woensdag 12 februari van 13 tot 16 uur in hotel Pullman Eindhoven Cocagne;
  • op woensdag 19 februari van 13.30 tot 16.30 uur in Utrecht.

Zie Uitnodiging-pgb-bijeenkomsten.pdf voor de uitnodiging en aanmelding.

Het CIZ verzoekt om aanvragen voor indicatie van ggz door bewoners per initiatief gefaseerd in te dienen. Het CIZ moet na indiening van de (complete) aanvraag binnen 6 weken een besluit nemen. Het CIZ verwacht een grote stroom van aanvragen. Daarom vraagt het CIZ flexibiliteit van de aanvragers. Een aanvraag kan dan al wel ingevoerd worden in Portero, maar gewacht kan worden met het aanklikken van ‘indienen’ als er veel aanvragen tegelijk worden ingevoerd. De bewoner/zijn vertegenwoordiger kunnen het ouderinitiatief machtigen om de aanvraag in te dienen. Door gefaseerd aan te vragen, wordt ook duidelijk of de inschatting van de kans op toelating realistisch is. Indien een aanvraag wordt afgewezen dan zal dat gemotiveerd geschieden. CIZ wil de verzoeken om indicatie vóór 1 oktober afronden omdat daarna nog een periode van bezwaar en beroep openstaat. Bovendien willen aanvragers zelf ook tijdig weten of zij worden toegelaten tot de Wlz dan wel in de Wmo (moeten) blijven.

De laatste stand van zaken over de voortgang van de implementatie van de wetswijziging toegang GGZ tot Wlz vindt u in bijgaande brief van de Minister aan de Tweede Kamer. In de brief wordt ook ingegaan op de uitvoeringstoets van de NZa over de bekostiging van de zorg in de Wlz. In de bijlagen staat informatie over de behandeling onder de Wlz. Op pagina 20 van bijlage 2 staat wat de consequenties zijn voor pgb gefinancierde wooninitiatieven.
Zie Kamerbrief-Implementatie_wetswijziging_Toegang_tot_de_Wlz.pdf
Zie Bijlage-2-Behandeling_voor_Wlz-cliënten.docx
Zie Bijlage-3-Handreiking_behandeling_in_de_Wlz_per_1_januari_2021.pdf

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.