Voorrang vaccinatie tegen Covid-19 aanmelding ouderinitiatief indien nog niet alle bewoners zijn gevaccineerd (update 24-4-2021)

Na het bekend worden van de vaccinatiestrategie, zie flowchart-vaccins, was het aanvankelijk onduidelijk wat dit betekent voor bewoners van wooninitiatieven. De twee stroomschema’s sloten niet op elkaar aan.

Op het eerste schema staat dat de huisartsen: Bewoners kleinschalige woonvormen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling gaan vaccineren.

Op het tweede schema kwam de term kleinschalige woonvormen niet voor. Onduidelijk was of mensen met een GGZ indicatie in aanmerking komen.

Bij navraag bij Per Saldo is gebleken dat een wooninitiatief wordt beschouwd als een instelling. Er wordt voor Pgb-houders geen onderscheid gemaakt tussen een VG en een ggz indicatie noch tussen de grondslag Wlz en Wmo. Dus beide groepen komen in aanmerking voor een vaccinatie.

Volgens het schema worden de bewoners gevaccineerd met het Moderna vaccin door de huisarts of de huisartsenpost.

Een vaccinatie geschiedt op uitnodiging van de huisarts. Het Ministerie ging er van uit dat bewoners allemaal dezelfde huisarts hebben, wat niet het geval is.

De huisartsen registreren echter evenmin naar woonvorm. Wij ontvingen signalen dat de huisartsen niet op de hoogte zijn dat wooninitiatieven ook vallen onder het begrip instellingen. VWS zal begin volgende week dat nog in een instructie aan de huisartsen aangeven.​

U kunt twee wegen om bewandelen om de bewoners bij de huisartsen in beeld te brengen:

 1. Als bestuur van het ouderinitiatief informeert u de huisartsen van de bewoners welke bewoner(s) als patiënt bij hen is ingeschreven.
 2. U kunt ook besluiten om de aanmelding door de bewoners of hun ouders zelf te laten doen. Dan zou u hen daarover een brief kunnen sturen die zij aan de huisarts overleggen waaruit blijkt dat zij in een wooninitiatief/instelling wonen. Indien u een zorgaanbieder heeft ingehuurd kan het zijn dat deze al een dergelijke brief aan uw bewoners heeft gestuurd. Soms zelfs met toestemmingsformulieren voor de vaccinatie.

In de praktijk blijkt dat huisartsen het zeer op prijs stellen als zij door het Wooninitiatief worden geïnformeerd. Dit kan met een simpel telefoontje.

Omdat het vaccinatiebeleid afhankelijk is van de beschikbare vaccins is niet te bepalen of uiteindelijk deze doelgroep ook met Moderna (Vaccin-in-het-kort-Moderna.pdf) wordt ingeënt.

Als dat wel het geval is dat zal nog een toestemmingsformulier moeten worden ondertekend. Er zijn twee formulieren:

 1. voor een bewoner zonder wettelijk vertegenwoordiger
  Zie Toestemmingsformulier-Moderna.pdf
 2. voor een bewoner en zijn wettelijke vertegenwoordiger en een toelichting.
  Zie Toestemmingsformulier-Moderna-wett-vert.pdf

NB wanneer bewoners daadwerkelijk gevaccineerd worden is afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins.

update 13 februari 2021

Er is blijft veel onduidelijkheid over de steeds wijzigende vaccinatiestrategie. Er zijn in de Tweede Kamer al meerdere keren vragen over gesteld. Het laatst op 8 februari jl.  door de Kamerleden Dik-Faber en Bergkamp https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z02546&did=2021D05553

Per Saldo heeft ook contact met VWS om zwart op wit te krijgen dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende indicaties (GGZ of VG nog m.b.t. wettelijke grondslag: vanuit de Wlz of Wmo).

Er is een tekort aan Moderna vaccin en daarom worden nu andere vaccins ingezet.

Gebleken is dat niet de huisartsen maar de huisartsenposten de bewoners (met een Wlz indicatie) van ouderinitiatieven gaan inenten met het Pfizer vaccin. Het is de bedoeling dat dat op locatie van het ouderinitiatief wordt gedaan. Wellicht is het mogelijk om als er ook enkele bewoners met een Wmo indicatie, tevens worden ingeënt om verspilling te voorkomen. Niet alle ouderinitiatieven zijn in beeld bij de huisartsenposten. Ga na of uw initiatief daar wel bekend is. (SHoKo de Kempen heeft de initiatieven, die bij RPSW lid zijn, in beeld, bij de HAP Oost-Brabant is dat niet in beeld).

Toestemmingsformulieren inenting Pfizer: https://www.rivm.nl/documenten/toestemmingsformulier-hap-biontechpfizer

en voor bewoners met een wettelijk vertegenwoordiger: https://www.rivm.nl/documenten/toestemmingsformulier-vertegenwoordiger-biontechpfizer

Planning inenting: https://www.rivm.nl/documenten/nieuwsbericht-covid-19-vaccinatie-bewoners-haps-11-februari

Voor initiatieven met (voornamelijk) bewoners met een Wmo indicatie beschermd wonen is het de bedoeling dat die door de GGD worden ingeënt met het Astra Zeneca vaccin. Daartoe kunnen de initiatieven/ de bewoners zich melden bij de huisartsen van de bewoners.

Voor achtergrondinformatie over vaccinaties zie

https://www.vgn.nl/nieuws/terugkijken-vgn-webinars-over-vaccineren

en voor bewoners:

https://corona.steffie.nl/nl/

Update 26 februari 2021

De bovengenoemde Kamervragen die op 1 en 8 februari jl. zijn gesteld over de vaccinaties van bewoners van woon- en ouderinitiatieven zijn op 23 februari 2021 beantwoord. De belangrijkste passages over de verschillende vaccinatiegroepen zijn:

1 Er zijn kleinschalige woon- en ouderinitiatieven waar alleen mensen met een WLZ indicatie wonen

2. Er zijn kleinschalige woon- en ouderinitiatieven waar mensen mèt en zonder Wlz indicatie wonen

3. Er zijn kleinschalige woon- en ouderinitiatieven waar alleen mensen zonder Wlz indicatie wonen.

De eerste twee groepen worden door mobiele teams van de huisartsenposten gevaccineerd.

Mensen zonder Wlz indicatie zoals genoemd onder punt 3, worden door de GGD opgeroepen, als zij op basis van hun leeftijd of persoonlijke medische achtergrond aan de beurt zijn.(vaccin: Astra Zeneca)

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D08035&did=2021D08035

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D08041&did=2021D08041

Mensen met een (Wmo) indicatie beschermd wonen die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen, krijgen volgens de Kamerbrief van de Minister van 5 februari jl. over vaccinaties (noot 10) ook voorrang. In de beantwoording van bovengenoemde Kamervragen wordt hier geen gewag van gemaakt.  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z02473&did=2021D05394

Update 2-3-2021

In de stand van zaken brief over Covid-19 van Minister van 23 februari jl. aan de Tweede Kamer staat het volgende over laatst genoemde groep: ““voor de circa 12.000 bewoners  die beschermd wonen wordt nog bekeken op welke wijze zij gevaccineerd kunnen worden en op welk moment”

Update 24-3-2021 niet gevaccineerd: meld het ons

Gebleken is dat een aantal ouderinitiatieven (Wlz resp. gemengd Wlz en Wmo) niet zijn meegenomen in de vaccinatieronde. Dit is aangekaart bij het Ministerie van VWS. Aan Per Saldo is gevraagd om te inventariseren om welke initiatieven dat gaat zodat actie ondernomen kan worden.  Hiertoe behoren niet de initiatieven met alléén bewoners met een Wmo indicatie. Zij zijn aan de beurt wanneer hun leeftijdsgroep aan de beurt is.

De vraag van Per Saldo is of alle leden van het Netwerk ouder(woon)initiateven aan hun achterban willen vragen om zich te melden. Vandaar onze oproep in de ALV om zich te melden via bestuur@rpsw.nl en daarbij te vermelden:

 • de naam van uw initiatief en het adres
 • naam van de contactpersoon met telefoonnummer en e-mailadres
 • het aantal bewoners en hun indicaties (aantallen)
 • over welke HAP (huisartsenpost) gaat het?
 • wat is zelf aan actie ondernomen, met wie is contact opgenomen? Wat was het resultaat?

Update 19-4-2021 veegronde

Ouder- en wooninitiatieven, waarvan de bewoners in aanmerking komen voor vaccinatie (Wlz wegens een verstandelijke of een lichamelijke handicap) maar (deels) vergeten zijn bij de eerdere vaccinatieronden kunnen zich melden voor een veegronde (inhaalslag). Overige bewoners met een andere indicatie (Wlz ggz en ook met een Wmo indicatie) mogen nu ook door het ouder- of wooninitiatief worden opgegeven voor vaccinatie.
Bovengenoemde initiatieven kunnen deze bewoners aanmelden bij de huisartsenposten en zij zorgen voor de vaccinatie of voor een aanmeldformulier waarmee ze zich kunnen aanmelden bij thuisvaccinatie.nl en https://www.rivm.nl/documenten/nieuwsbericht-instellingen-ha-permanente-veegronde).

NB voor initiatieven met alleen Wlz-ggz indicatie komt een aparte ronde.

Initiatieven waar alle bewoners een Wmo-indicatie hebben, krijgen geen voorrang.

Update 24 april 2021 ronde voor initiatieven met bewoners met een Wlz-ggz indicatie

Informatie voor initiatieven met bewoners met een Wlz-ggz indicatie.

Coronavaccinatie voor mensen met Wlz-ggz indicatie in een kleinschalige woonvorm en hun medebewoners: bericht van het Ministerie van VWS en RIVM

LET OP ! Deze ronde is niet bestemd voor kleinschalige woonvormen waar (ook) mensen met een Wlz-indicatie op basis van een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking wonen: die woonvormen zijn eerder al gevaccineerd door de huisartsenposten. Medebewoners met een Wlz-ggz indicatie in deze initiatieven zijn ook al eerder gevaccineerd. Voor die gevallen waarin deze woonvormen geheel of gedeeltelijk zijn overgeslagen, is er reeds een ‘veegronde’ door het RIVM aangekondigd.

Woonvormen waar uitsluitend bewoners met een Wmo-indicatie wonen, komen helaas niet voor deze vaccinatieronde in aanmerking.

Kleinschalige woonvormen waar mensen met een Wlz-ggz indicatie wonen, kunnen binnenkort hun bewoners laten vaccineren tegen corona. Vanaf week 19 (startend op 10 mei), komt een arts naar de woonvorm toe om de bewoners te vaccineren. Deze bewoners krijgen het vaccin van Moderna.

Het betreft woonvormen waarvan de bewoners nog niet in aanmerking zijn gekomen voor vaccinatie. De woonvorm komt in aanmerking als tenminste één bewoner zorg krijgt op basis van een Wlz-ggz indicatie: op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of gefinancierd uit een Persoonsgebonden Budget (PGB) met woontoeslag. Als dat het geval is, kunnen alle bewoners van 18 jaar of ouder gevaccineerd worden: dus ook de andere bewoners van de woonvorm die bijv. een Wmo-indicatie hebben. Dit geldt alleen voor bewoners, niet voor externe cliënten die gebruik maken van de dagbesteding.

De coördinator of het bestuur van een dergelijke woonvorm kan zich melden bij een contactpunt, één van de vijf hieronder vermelde organisaties. Cliënten kunnen dit niet individueel doen.

Wij verzoeken u vriendelijk om zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk maandag 3 mei te melden bij één van de onderstaande organisaties. U kunt zich daar ook melden als u geen lid van één van de onderstaande organisaties bent.

Vermeld in uw mail de volgende gegevens van het wooninitiatief:

 • Naam van het wooninitiatief:
 • Adres van de woonlocatie:
 • Het aantal bewoners met een ggz-wlz indicatie (dat hoeft niet het aantal bewoners te zijn dat zich wil laten vaccineren)
 • Het aantal medebewoners (dat hoeft niet het aantal medebewoners te zijn dat zich wil laten vaccineren)
 • Contactpersoon, mail en telefoonnummer:

Hier volgen de organisaties bij wie u zich kunt melden :

ZorgthuisNL:                                                           info@zorgthuisnl.nl

BVKZ:                                                                        info@bvkz.nl

SPOT:                                                                       info@verenigingspot.nl

Landelijke Vereniging

van Ouderinitiatieven:                                        secretaris@ouderinitiatieven.nl

Federatie Landbouw en Zorg:                          federatie@landbouwzorg.nl

2 Responses to Voorrang vaccinatie tegen Covid-19 aanmelding ouderinitiatief indien nog niet alle bewoners zijn gevaccineerd (update 24-4-2021)

 • L.H.S.C.Bleize

  Mijn dochter heeft een zorg indicatie voor zorg thuis met PGB-Wlz, LG Wonen met begeleiding en verzorging sinds 20-08-2020. (Daarvoor uit Zvw Pgb).
  Zij heeft een ernstige beperking en krijgt geen gehoor bij de huisarts over haar vaccinatie moment tegen covid-19. Kunt u mij informeren over de vaccinatie regels die voor haar, gezien haar beperkingen, van toepassing zijn?

Laat een reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.